ஆனிரை மேய்க்கநீ போதி, அருமருந் தாவ தறியாய்
கானகம் எல்லாம் திரிந்துஉன் கரிய திருமேனி வாட*
பானையிற் பாலைப் பருகிப் பற்றாதார் எல்லாம் சிரிப்ப*
தேனில் இனிய பிரானே ! செண்பகப் பூச்சூட்ட வாராய்.
(பெரியாழ்வார் திருமொழி - 2.7.1)

ஆனிரை மேய்க்கநீ போதி, அருமருந்து ஆவது அறியாய்
கானகம் எல்லாம் திரிந்து உன் கரிய திருமேனி வாட*
பானையிற் பாலைப் பருகிப் பற்றாதார் எல்லாம் சிரிப்ப*
தேனில் இனிய பிரானே ! செண்பகப் பூச்சூட்ட வாராய்.
(பெரியாழ்வார் திருமொழி - 2.7.1)

aanirai mEykkanee pOdhi arumarundhu aavadhu aRiyaay
kaanagam ellaam thirindhu un kariya thirumeni vaada
paanaiyil paalai parugi patraadhaar ellaam sirippa
thEnil iniya piraanE ! senbaga poochootta vaaraay.
(Periyazhvar Thirumozhi - 2.7.1).

O Lord sweeter than honey! Unfriendly folks laugh at you when you drink the milk from the pitcher and get punished. You go after the grazing cows, and roam the forest everywhere letting your bright face wither. You do not know you are our precious medicine. Come, wear these Senbakam flowers on your coiffure.

பாசுர எண்: 2733
திருவாய்மொழி : 10

உலகம் உண்ட பெருவாயா ! உலப்பில் கீர்த்தி யம்மானே !
நிலவும் சுடர்சூ ழொளிமூர்த்தி ! நெடியாய் அடியே னாருயிரே !*
திலதம் உலகுக் காய்நின்ற திருவேங் கடத்தெம் பெருமானே !*
குலதொல் லடியேன் உனபாதம் கூடு மாறு கூறாயே.
(திருவாய்மொழி - 6.10.1)

உலகம் உண்ட பெருவாயா ! உலப்பில் கீர்த்தி அம்மானே !
நிலவும் சுடர்சூழ் ஒளிமூர்த்தி ! நெடியாய் ! அடியேன் ஆருயிரே !
திலதம் உலகுக்காய் நின்ற திருவேங்கடத்து எம்பெருமானே !
குலதொல் அடியேன் உனபாதம் கூடும் ஆறு கூறாயே.
(திருவாய்மொழி - 6.10.1)

ulagam unDa peru vaayaa ! ulapil keerththi ammaane !
nilavum sudar soozh oLi moorthy ! nediyaay ! adiyEn aaruyire !
thiladham ulagukkaai ninRa thiruvEngadaththu emperumaanE !
kula thol adiyEn una paadham koodum aaRu kooRaayE.
(Thiruvaimozhi - 6.10.1)

O Lord of eternal glory who swallowed the earth !
O great icon of effulgent knowledge, my soul's Master !
You stand like a "Tilaka for the earth" in Vengadam.
Pray decree that this bonded serf reaches Your lotus feet.

அருளியவர்: குலசேகர ஆழ்வார்
திவ்ய தேசம்: திருக்கண்ணபுரம்

பாசுர எண்: 719
பெருமாள் திருமொழி : 8

மன்னுபுகழ்க் கௌசலைதன் மணிவியிறு வாய்த்தவனே !
தென்னிலங்கைக் கோன்முடிகள் சிந்துவித்தாய் ! செம்பொன்சேர்
கன்னிநன்மா மதிள்புடைசூழ் கண்ணபுரத்தென் கருமணியே !
என்னுடைய இன்னமுதே ! இராகவனே ! தாலேலோ.
(பெருமாள் திருமொழி - 8.1)

மன்னு புகழ்க் கௌசலை தன் மணிவியிறு வாய்த்தவனே !

தென் இலங்கைக் கோன் முடிகள் சிந்துவித்தாய் ! செம்பொன்சேர்

கன்னி நன் மா மதிள் புடைசூழ் கண்ணபுரத்து என் கருமணியே !

என்னுடைய இன்னமுதே ! இராகவனே ! தாலேலோ.

(பெருமாள் திருமொழி - 8.1)

mannu pugazh kausalai than maNi vayiRu vaaiththavane
then ilangai kOn mudigaL sindhuviththaai ! sempon Ser
kanni nan maa madhil pudai soozh kaNNapuraththu en karumaNiye !
ennudaiya innamudhe ! raagavane ! thaalelo.
(perumal thirumozhi - 8.1)

My dark-gem Lord of Kannapuram, surrounded by high stone walls inlaid with gold ! As Rama, you severed the heads of Lanka's king Ravana ! You are the jewel of the precious womb of the world famous Kousalya. Sleep, my sweet child Raghava, Talelo !

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: திருக்கூடல் (மதுரை)

பாசுர எண்: 2
திருப்பல்லாண்டு

*அடியோ மோடும்நின் னோடும் பிரிவின்றி

ஆயிரம் பல்லாண்டு!

வடிவாய் நின்வல மார்பினில் வாழ்கின்ற

மங்கையும் பல்லாண்டு!

வடிவார் சோதி வலத்துறை யும்சுட

ராழியும் பல்லாண்டு !

படைப்போர் புக்கு முழங்கும்அப் பாஞ்ச

சன்னியமும் பல்லாண்டே.

(திருப்பல்லாண்டு - 2)

அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்றி

ஆயிரம் பல்லாண்டு !

வடிவாய் நின் வல மார்பினில் வாழ்கின்ற

மங்கையும் பல்லாண்டு !

வடிவார் சோதி வலத்துறையும் சுடர்

ஆழியும் பல்லாண்டு !

படைபோர் புக்கு முழங்கும் அப்பாஞ்ச

சன்னியமும் பல்லாண்டே.

(திருப்பல்லாண்டு - 2)

adiyomOdum ninnOdum pirivinri

aayiram pallaandu

vadivaay nin vala maarbinil vaazhginra

mangaiyum pallaandu;

vadivaar chOthi valathuRaiyum sudar

aazhiyum pallaandu;

padaipOr pukku muzhangum appaanja

channiyamum pallaandE.

To the bond between us, many and many a thousand years. To the dainty lady resting on your manly chest, many and many thousand years. To the fiery orb discus adorning your right shoulder, many and many a thousand years. To the conch Panchajanya that strikes terror in the battlefield, many and many a thousand years.

பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு
பலகோடி நூறாயிரம்
மல்லாண்ட திண்தோள் மணிவண் ணா!உன்
சேவடி செவ்வி திருக் காப்பு .
(திருப்பல்லாண்டு - 1)

பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு
பலகோடி நூறாயிரம்
மல்லாண்ட திண்தோள் மணிவண்ணா! உன்
சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு .
(திருப்பல்லாண்டு - 1)

pallaandu pallaandu pallaayiraththaandu

pala kOdi nooraayiram

maLLaanda thinthOL maNivaNNaa un

sevvadi sevvi thirukkaappu.

(thiruppallaandu - 1)

Many years, many years, many thousands of years and many hundred thousands more. Gem-hued Lord with mighty wrestling shoulders, your red lotus feet are our refugee.

அருளியவர்: திருவரங்கத்தமுதனார்
திவ்ய தேசம்: பொது

பூமன்னு மாது பொருந்திய மார்பன்* புகழ்மலிந்த
பாமன்னு மாறன் அடிபணிந் துய்ந்தவன்* பல்கலையோர்
தாம்மன்ன வந்த இராமா நுசன்சர ணாரவிந்தம்
நாம்மன்னி வாழ* நெஞ்சே! சொல்லு வோமவன் நாமங்களே.
(இராமானுச நூற்றந்தாதி - 1)

பூ மன்னு மாது பொருந்திய மார்பன்* புகழ் மலிந்த

பா மன்னு மாறன் அடி பணிந்து உய்ந்தவன்* பல் கலையோர்

தாம் மன்ன வந்த இராமாநுசன் சரணாரவிந்தம்

நாம் மன்னி வாழ* நெஞ்சே! சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே.

(இராமானுச நூற்றந்தாதி - 1)

poo mannu maadhu porundhiya maarban* pugazh malindha
paa mannu maaRan adi paNindhu uindhavan pal kalaiyor
thaam manna vandha iraamaanusan saranaaravindham
naam manni vaazha nenje ! solluvom avan naamangaLE.
(iraamaanusa nootrandhaadhi - 1)

O Heart ! Come let us recite Ramanuja's name. He set men of learning on the proper track. He worshipped the feet of the prolific poet Maran who rendered mouthfuls of praise for the Lord who bears the lotus dame Lakshmi on His chest. May we always live contemplating his lotus feet.

நடந்தகால்கள் நொந்தவோ? நடுங்கஞால மேனமாய்
இடந்தமெய் குலுங்கவோ ? இலங்குமால் வரைச்சுரம்
கடந்தகால் பரந்தகாவி ரிக்கரைக் குடந்தையுள்*
கிடந்தவா றெழுந்திருந்து பேசு,வாழி கேசனே !
(திருச்சந்த விருத்தம் - 61)

நடந்த கால்கள் நொந்தவோ? நடுங்க ஞாலம் ஏனமாய்

இடந்த மெய் குலுங்கவோ ? இலங்குமால் வரைச் சுரம்

கடந்த கால் பரந்த காவிரிக் கரைக் குடந்தையுள்

கிடந்தவாறு எழுந்திருந்து பேசு; வாழி கேசனே.

(திருச்சந்த விருத்தம் - 61)

nadandha kaalgaL nondhavo? nadunga gnaalam yenamaai*

idandhamei kulungavo? ilangumaal varaichchuram

kadandhakaal parandha kavirikarai kudandhaiyuL*

kidandhavaaRu ezhundhirundhu pesu vaazhi kesane !

(thiruchchandha viruththam - 61)

Is it because your feet are hurt ? Is it because your body aches ? Through feat of lifting Lady Earth , through feat of traversing the Earth ! You lie amid the Kaviri that fans out in Kudandai plains? Pray rise O Lord and speak a word, O Kesava, my Wonder Boar !

நாகத் தணைக்குடந்தை வெஃகா திருவெவ்வுள்
நாகத் தணையரங்கம் பேரன்பில்* -- நாகத்
தணைப்பாற் கடல்கிடக்கும் ஆதி நெடுமால்*
அணைப்பார் கருத்தனா வான்.

(நான்முகன் திருவந்தாதி - 36)

நாகத்து அணைக் குடந்தை வெஃகா திரு எவ்வுள்;
நாகத்து அணை அரங்கம் பேர் அன்பில்; நாகத்து
அணைப் பாற்கடல் கிடக்கும் ஆதி நெடுமால்
அணைப்பார் கருத்தன் ஆவான்.

(நான்முகன் திருவந்தாதி - 36)

naagaththu aNai kudandhai vegkaa thiru evvul
naagaththu aNai arangam pEr anbil; naagaththu
aNai paaRkadal kidakkum aadhi nedumaal
aNaippaar karuththan aavaan.

(naanmugan thiruvandhaadhi - 36)

The Lord reclines on a serpent in Kudandhai, Vehka and Tiruvallur. The Lord reclines on a serpent in Arangam, Thirupper and Anbil. The reclines on a serpent in the Ocean of Milk. But the timeless, originless Lord easily enters the hearts of His devotees.

அருளியவர்: நம்மாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: பொது

பாசுர எண்: 2137
திருவாய்மொழி : 6

பரிவதி லீசனைப் பாடி
விரிவது மேவ லுறுவீர் !
பிரிவகை யின்றிநன் னீர்தூய்
புரிவது வும்புகை பூவே.

(திருவாய்மொழி 1.6.1)

பரிவதுஇல் ஈசனைப் பாடி
விரிவது மேவல் உறுவீர் !
பிரிவகை இன்றி நல்நீர் தூய்
புரிவதுவும் புகை பூவே.

(திருவாய்மொழி 1.6.1)

parivadhil eesanai paadi
virivadhu meval uruveer
pirivagai indri nanneer thooi
purivadhuvum pugai poove

(Thiruvaimozhi 1.6.1)

Seekers of infinte joy, do not give up ! Sing of the faultless Lord, offer flowers, incense and pure water.

அருளியவர்: நம்மாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: பொது

பாசுர எண்: 2159
திருவாய்மொழி : 8

ஓடும் புள்ளேறி* சூடும் தண்டுழாய்
நீடு நின்றவை* ஆடும் அம்மானே !
(திருவாய்மொழி - 1.8.1)

ஓடும் புள்ளேறி சூடும் தண் துழாய்

நீடு நின்றவை ஆடும் அம்மானே !

(திருவாய்மொழி - 1.8.1)

Odum puLLERi soodum thaN thuzhaai
needu ninRavai aadum ammaane !
(Thiruvaimozhi-1.8.1)

Our own Lord, He wears cool Tulasi, rides the Garuda bird and lives with eternals; He joyously accepts and reciprocates the love of His devotees.

Divyaprabandham

Glory to Sriman Narayana !

www.divyaprabandham.org is a non-commercial website that intends to inculcate bhakthi or devotion towards Sriman Narayana and His devotees. The website imbibes the spirit of glorious sages like Bhagavath Sri Ramanuja, who proclaimed the Narayana mantra to the entire world, and the spirit of recent time saints like Shri Ramakrishna Paramahamsa who suggested bhakthi (or) devotion as the easiest means for this age for realizing God. Please note that though the website promotes Divya Prabandham, the website is not tied to any particular organization (or) caste (or) religious sect. The website is meant for all the devotees of the Lord and has no bias towards any particular caste/religion/sect.

Glory to Azhvars ! Glory to Sri Ramanuja !
Glory to Shri Ramakrishna Paramahamsa !

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

Dear Reader,
To contact us please drop an e-mail to any one of the e-mail addresses mentioned below.
meeradevotees@gmail.com
radha.services@gmail.com
ramanujaservices@gmail.com