நடந்த கால்கள் நொந்தவோ?

நடந்தகால்கள் நொந்தவோ? நடுங்கஞால மேனமாய்
இடந்தமெய் குலுங்கவோ ? இலங்குமால் வரைச்சுரம்
கடந்தகால் பரந்தகாவி ரிக்கரைக் குடந்தையுள்*
கிடந்தவா றெழுந்திருந்து பேசு,வாழி கேசனே !
(திருச்சந்த விருத்தம் - 61)

நடந்த கால்கள் நொந்தவோ? நடுங்க ஞாலம் ஏனமாய்

இடந்த மெய் குலுங்கவோ ? இலங்குமால் வரைச் சுரம்

கடந்த கால் பரந்த காவிரிக் கரைக் குடந்தையுள்

கிடந்தவாறு எழுந்திருந்து பேசு; வாழி கேசனே.

(திருச்சந்த விருத்தம் - 61)

nadandha kaalgaL nondhavo? nadunga gnaalam yenamaai*

idandhamei kulungavo? ilangumaal varaichchuram

kadandhakaal parandha kavirikarai kudandhaiyuL*

kidandhavaaRu ezhundhirundhu pesu vaazhi kesane !

(thiruchchandha viruththam - 61)

Is it because your feet are hurt ? Is it because your body aches ? Through feat of lifting Lady Earth , through feat of traversing the Earth ! You lie amid the Kaviri that fans out in Kudandai plains? Pray rise O Lord and speak a word, O Kesava, my Wonder Boar !

(சொற்பொருள்)

ஞாலம் - உலகம்

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

Dear Reader,
To contact us please drop an e-mail to any one of the e-mail addresses mentioned below.
meeradevotees@gmail.com
radha.services@gmail.com
ramanujaservices@gmail.com