ஆனிரை மேய்க்கநீ போதி, அருமருந் தாவ தறியாய்
கானகம் எல்லாம் திரிந்துஉன் கரிய திருமேனி வாட*
பானையிற் பாலைப் பருகிப் பற்றாதார் எல்லாம் சிரிப்ப*
தேனில் இனிய பிரானே ! செண்பகப் பூச்சூட்ட வாராய்.
(பெரியாழ்வார் திருமொழி - 2.7.1)

ஆனிரை மேய்க்கநீ போதி, அருமருந்து ஆவது அறியாய்
கானகம் எல்லாம் திரிந்து உன் கரிய திருமேனி வாட*
பானையிற் பாலைப் பருகிப் பற்றாதார் எல்லாம் சிரிப்ப*
தேனில் இனிய பிரானே ! செண்பகப் பூச்சூட்ட வாராய்.
(பெரியாழ்வார் திருமொழி - 2.7.1)

aanirai mEykkanee pOdhi arumarundhu aavadhu aRiyaay
kaanagam ellaam thirindhu un kariya thirumeni vaada
paanaiyil paalai parugi patraadhaar ellaam sirippa
thEnil iniya piraanE ! senbaga poochootta vaaraay.
(Periyazhvar Thirumozhi - 2.7.1)

O Lord sweeter than honey! Unfriendly folks laugh at you when you drink the milk from the pitcher and get punished. You go after the grazing cows, and roam the forest everywhere letting your bright face wither. You do not know you are our precious medicine. Come, wear these Senbakam flowers on your coiffure.

வடதிசை மதுரை சாளக்கி ராமம் வைகுந்தம் துவரை அயோத்தி* இடமுடை வதரி யிடவகை யுடைய எம்புரு டோத்தம னிருக்கை* தடவரை யதிரத் தரணிவிண் டிடியத் தலைப்பற்றிக் கரைமரஞ் சாடி* கடலினைக் கலங்கக் கடுத்திழி கங்கைக் கண்டமென் னும்கடி நகரே.

வண்ண மால்வரையே குடையாக
மாரி காத்தவனே ! மதுசூதா ! *
கண்ணனே ! கரி கோள் விடுத்தானே !
காரணா ! களிறட்ட பிரானே !
எண்ணுவார் இடரைக் களைவானே !
ஏத்த அரும் பெரும் கீர்த்தியினானே !
நண்ணி நான் உன்னை நாடொறும் ஏத்தும்
நன்மையே அருள் செய் எம்பிரானே !

(பெரியாழ்வார் திருமொழி - 5-1-8)

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: திருப்பேர் நகர்

பின்னை மணாளனைப் பேரில் கிடந்தானை
முன்னை யமரர் முதல் தனி வித்தினை
என்னையும் எங்கள் குடி முழுதாட்கொண்ட
மன்னனை வந்து குழல் வாராய் அக்காக்காய் !
மாதவன் தன் குழல் வாராய் அக்காக்காய் !

(பெரியாழ்வார் திருமொழி 2-5-1)

வண்ண மாடங்கள் சூழ்திருக் கோட்டியூர்

கண்ணன் கேசவன் நம்பி பிறந்தினில்

எண்ணெய் சுண்ணம் எதிரெதிர் தூவிட

கண்ணன் முற்றம் கலந்தள றாயிற்றே.

(பெரியாழ்வார் திருமொழி - 1.1.1)

வண்ண மாடங்கள் சூழ் திருக்கோட்டியூர்

கண்ணன் கேசவன் நம்பி பிறந்தினில்
எண்ணெய் சுண்ணம் எதிரெதிர் தூவிடக்
கண்ணன் முற்றம் கலந்து அளறு ஆயிற்றே.
(பெரியாழ்வார் திருமொழி - 1.1.1)

vaNNa maadangal soozh ThirukkottiyUr

kaNNan kEsavan nambi piRandhinil

eNNai chuNNam edhir edhir thoovida

kaNNan mutram kalandhu alaR aayitrE.

(Periyazhvar Thirumozhi - 1.1.1)

When the lord Sri Krishna Kesava was born in Tirukkottiyur of beautiful

mansions they spilled oil and turmeric powder on one another, slushing the portico of Krishna's house.

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: திருக்கோட்டியூர்

ஓடு வார்,விழு வார் உகந் தாலிப்பார்

நாடு வார்,நம்பி ரான்எங்குத் தான்என்பார்

பாடு வார்களும் பல்பறை கொட்டநின்று

ஆடு வார்களும் ஆயிற்றாய்ப் பாடியே

ஓடுவார், விழுவார் உகந்து ஆலிப்பார்

நாடுவார், "நம்பிரான் எங்குத்தான் ? " என்பார்;
பாடுவார்களும் பல்பறை கொட்ட நின்று
ஆடுவார்களும் ஆயிற்று ஆய்ப்பாடியே.
(பெரியாழ்வார் திருமொழி - 1.1.2)

ooduvaar ,vizhuvaar, ugandhu aalippaar

naaduvaar, nampiraan enguthaan enbaar;

paaduvaargalum palpaRai kotta ninru

aaduvaargalum aayitru aayppaadiye.

(Periyazhvaar Thirumozhi - 1.1.2)

They ran and fell, then rose and greeted joyously, asking, "Where

is our Lord?". Singers, dancers and drummers everywhere thronged
the cowherds' hamlet.

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: திருக்கோட்டியூர்

பேணிச் சீருடைப் பிள்ளை பிறந்தினில்

காணத் தாம்புகு வார்,புக்குப் போதுவார்

ஆணொப் பார்இவன் நேரில்லை காண்திரு

ஓணத் தான்உல காளும்என் பார்களே

பேணிச் சீர் உடைப் பிள்ளை பிறந்தினில்

காணத் தாம் புகுவார், புக்குப் போதுவார்
"ஆண் ஒப்பார் இவன் நேர் இல்லை
காண், திருவோணத்தான், உலகு ஆளும் ! " என்பார்களே.
(பெரியாழ்வார் திருமொழி - 1.1.3)

pEni seerudai piLLai piRandhinil

kaaNa thaam puguvaar pukku pOdhuvaar

aaN oppaar ivan nEr illai

kaaN thiruvOnathaan ulagu aaLum enbaargaLe.

(Periyazhvaar Thirumozhi - 1.1.4)

Soon after the protected child was born, they poured in to the

nursery to see him, and came out saying, "He has no match!", "He
shall rule the Earth!", "Tiruvonam is his star!"

உறியை முற்றத் துருட்டிநின் றாடுவார்

நறுநெய் பால்தயிர் நன்றாகத் தூவுவார்

செறிமென் கூந்தல் அவிழத் திளைத்து எங்கும்

அறிவ ழிந்தனர் ஆய்ப்பாடி யாயரே.

(பெரியாழ்வார் திருமொழி - 1.1.4)

உறியை முற்றத்து உருட்டி நின்று ஆடுவார்

நறுநெய் பால் தயிர் நன்றாகத் தூவுவார்
செறி மென் கூந்தல் அவிழத் திளைத்து எங்கும்
அறிவு அழிந்தனர் ஆய்ப்பாடி ஆயரே.
(பெரியாழ்வார் திருமொழி - 1.1.4)

uRiyai muttRaththu urutti ninRu aaduvaar

naRunei paal thayir nanraaga thoovuvaar

seRimen koondhal avizha thilaiththu engum

aRivu azhindhanar aaypaadi aayare.

(Periyazhvaar Thirumozhi - 1.1.4)

The cowhered-folk poured out good milk, curds and Ghee from the

rope-shelf, overturned the empty pots in the portico and danced on
them tossing their dishevelled hair, and lost their minds.

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: திருக்கோட்டியூர்

கொண்ட தாளுறி கோலக் கொடுமழு

தண்டி னர்,பரி யோலைச் சயனத்தார்

விண்ட முல்லை யரும்பன்ன பல்லினர்

அண்டர் மிண்டிப் புகுந்துநெய் யாடினார்.

(பெரியாழ்வார் திருமொழி - 1.1.5)

கொண்ட தாள் உறி கோலக் கொடுமழுத்

தண்டினர், பறியோலைச் சயனத்தர்,
விண்ட முல்லையரும்பு அன்ன பல்லினர்
அண்டர் மிண்டிப் புகுந்து நெய்யாடினார்.
(பெரியாழ்வார் திருமொழி - 1.1.5)

konda thaaL vuRi kOla kodu mazhu

thaNdinar pari Olai sayanathaar

viNda mullai arumbanna pallinar

aNdar mindi pugundhu ney aadinaar.

(Periya Thirumozhi - 1.1.5)

Forest-dwellers came pouring in, with teeth as white as the fresh Mullai blossom, wearing woven bark cloth, carrying a staff, an axe, and a sleeping mat woven from screwpine fibre; they smeared themselves with Ghee and danced.

அருளியவர்: பெரியாழ்வார்
திவ்ய தேசம்: திருக்கோட்டியூர்

கையும் காலும் நிமிர்த்துக் கடாரநீர்

பைய ஆட்டிப் பசுஞ்சிறு மஞ்சளால்

ஐய நா வழித் தாளுக்கங் காந்திட

வையம் எழும்கண் டாள்பிள்ளை வாயுளே.

She washed her child in a bathtub gently stretching his arms and legs.
Then she opened his mouth to clean the tongue with a piece of tender
turmeric, and saw the seven worlds in his gaping mouth.

Get in touch

தொடர்பு கொள்ள

Dear Reader,
To contact us please drop an e-mail to any one of the e-mail addresses mentioned below.
meeradevotees@gmail.com
radha.services@gmail.com
ramanujaservices@gmail.com